Custom Search

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ฟังเพลง เวลากับใจคน - เป๊ก ผลิตโชค

ฟังเพลง เวลากับใจคน - เป๊ก ผลิตโชค
เพลง เวลากับใจคน


เนื้อเพลง เวลากับใจคนเธอไม่ต้องคิดจะขอโทษเมื่อจะไป บอกเลย ฉันเข้าใจดี
เพราะว่าโลกนี้สิ่งที่เรียกว่าเวลา ที่หมุนช้าๆ ตั้งแต่ไร
เวลามันผันเปลี่ยนหมุนเวียนและเดินไป สิ่งใดๆ ก็เปลี่ยนแปลง

* เมื่อนับวัน ความรักเธอที่เคยดี
กลับต้องมี ความหมางเมินเข้ามาแทน
ก็คงต้องยอม ให้ความเป็นจริง
และไม่มีสิทธิจะคิดกล่าวโทษใคร

** ในเมื่อของทุกๆอย่าง บนโลกนี้ที่เรายืน
เวลายังทำให้เปลี่ยนไป
เหตุและผลของเวลา เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป
แล้วนับประสาอะไรกับใจคน

ฉันไม่คิดยื้อ และต้องการอะไรเลย คิดว่าเฉยๆ ให้เข้าใจ
ฉันก็แค่ร้องและเสียใจไม่เท่าไหร่ ไม่มากมาย ไปกว่านี้

ซ้ำ *,**,*,**,**

๕ ความคิดเห็น:

 1. โอเคมาก เลย เพลงนี้ เพราะ มาก เลย ครับ ผม

  ตอบลบ
 2. โ อ ม า ก ๆ
  เ พ ร า ะ ว่ า เ ว ล า ยั ง ทำ หั้ ย ค น ที่ ชั้ น รั ก ม า ก ที่ สุ ด เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป
  ไ ม่ ว่ า เ ว ล า จ ะ เ ป ลี่ ย น เ ค้ า ไ ป แ ค่ ไ ห น แ ต่ ชั้ น สั ญ ญ า ว่า ใ จ ข อ ง ชั้ น ยั ง ไ ม่ แ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
  รั ก เ ส ม อ
  ริ น ด า

  ตอบลบ
 3. โค ตะ ระ เพราะอ่ะ คราบ

  ตอบลบ

เพลงที่เกี่ยวข้อง